Changelog

3rd November 2020

UPDATEDYoast SEO Premium v15.2.1 (WordPress Plugin)
UPDATEDNeve Pro Addon v1.2.12 (WordPress Plugin)
UPDATEDUpraftPlus v2.16.34.24 (WordPress Plugin)
UPDATEDEventON v3.0.2 (WordPress Plugin)
UPDATEDNeve v2.8.4 (WordPress Theme)
ADDEDONNO v1.02 (PHP Script)

1st November 2020

UPDATEDPerfmatters v1.6.4 (WordPress Plugin)
ADDEDBioLinks v5.1.0 (PHP Script)
ADDEDQuickQR v4.0 (PHP Script)

30th October 2020

ADDEDGenesis Framework v3.3.3 (WordPress Theme)
ADDEDMailster v2.4.14 (WordPress Plugin)
ADDEDJNews v7.1.5 (WordPress Theme)
ADDEDWP Smush Pro (WordPress Plugin)
ADDEDDivi Builder v4.6.6 (WordPress Plugin)
ADDEDCourse Maker Pro v2.0.3 (WordPress Theme)
ADDEDPerfmatters v1.6.3 (WordPress Plugin)
ADDEDUpdraftPlus v2.16.31.24 (WordPress Plugin)

28th October 2020

UPDATEDYoast SEO Premium v15.2 (WordPress Plugin)

27th October 2020

UPDATEDWordPress Automatic Plugin v3.50.9 (WordPress Plugin)
UPDATEDEventON v3.0.1 (WordPress Plugin)
ADDEDExtra theme Elegant theme v4.6.6 (WordPress Theme)
ADDEDBeaver Builder Pro v2.4.0.6 (WordPress Plugin)
ADDEDUltimate Addons for Elementor v1.27.1 (WordPress Plugin)
ADDEDNavigation Pro v1.1.1 Genesis Child (WordPress Theme)
ADDEDWPForms Pro v1.6.3 (WordPress Plugin)

22nd October 2020

UPDATEDWordfence Security Premium v7.4.12 (WordPress Plugin)
UPDATEDElementor Free v3.0.12 (WordPress Plugin)
UPDATEDElementor Pro v3.0.5 (WordPress Plugin)
UPDATEDConvertPlus v3.5.14 (WordPress Plugin)
UPDATED Neve Pro Addon v1.2.11 (WordPress Plugin)
UPDATEDNeve Theme v2.8.3 (WordPress Theme)
UPDATEDYoast SEO Premium v15.1.2 (WordPress Plugin)
UPDATED – Divi Builder v4.6.6 (WordPress Plugin)
UPDATEDWP Rocket v3.7.4 (WordPress Plugin)
UPDATEDWPBkery Page Builder v6.4.1 (WordPress Plugin)
UPDATEDDivi Theme v4.6.6 (WordPress Theme)
UPDATEDNeve Theme v2.8.3 (WordPress Theme)
UPDATEDRehub 12.9.6 (WordPress Theme)
UPDATEDAvada Theme v7.0.11 (WordPress Theme)
UPDATEDNewsPaper v10.3.7 (WordPress Theme)
UPDATEDGeneratePress v3.0.2 (WordPress Theme)
UPDATEDBimber v8.5.1 (WordPress Theme)
UPDATEDJupiter X v1.21.1 (WordPress Theme)

12th October 2020

ADDED Real Estate Agency Portal v1.6.8 (PHP Script)
ADDED Affiliate Management System v1.3.0 (PHP Script)
UPDATEDGeneratePress Premium v1.12.2 Stable (WordPress Plugin)
UPDATED WP Rocket v3.7.2 (WordPress Plugin)
UPDATEDWordPress Automatic Plugin v3.50.8 (WordPress Plugin)
UPDATEDYoast SEO Premium v15.0 (WordPress Plugin)

16th September 2020

UPDATEDWP Automatic Plugin v3.50.7 (WordPress Plugin)
ADDEDNewspaper v10.3.6.1 (WordPress Theme)
ADDEDEnfold v4.7.6.3 (WordPress Theme)

15th September 2020

UPDATEDElementor Free v3.0.8.1 (WordPress Plugin)
UPDATEDSlider Revolution v6.2.23 (WordPress Plugin)

12th September 2020

UPDATEDAstra Pro Addon v2.5.5 (WordPress Plugin)
UPDATEDWPBakery Page Builder v6.4.0 (WordPress Plugin)

10th September 2020

UPDATED Elementor Pro v3.0.4 (WordPress Plugin)
UPDATED Bimber v8.3.6 Magazine Viral (WordPress Theme)